Giảng viên

Lê Quốc Tuấn

Chức vụ: Quyền Trưởng khoa
Học vị: Tiến sĩ
Email: lqtuan@ntt.edu.vn

Trần Thị Tửu

Chức vụ: Cố vấn Trưởng khoa
Học vị: PGS TS
Email: tuutranthi@yahoo.com

Bùi Thị Minh Thủy

Chức vụ: Cố vấn Trưởng khoa
Học vị: Thạc sĩ
Email: minhthuyspkt@gmail.com

Nguyễn Duy Trinh

Chức vụ: Trợ lý Trưởng khoa
Học vị: Tiến sĩ
Email: ndtrinh@ntt.edu.vn

Nguyễn Thị Vân Linh

Chức vụ: Trưởng bộ môn Công nghệ thực phẩm
Học vị: Thạc sĩ
Email: ntvlinh@ntt.edu.vn

Nguyễn Đình Phúc

Chức vụ: Trưởng bộ môn Kỹ thuật hóa học
Học vị: Thạc sĩ
Email: ndphuc@ntt.edu.vn